Информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Начална страница


Електронно административни услуги (ЕАУ)
Подаване на искания и заявления чрез квалифициран електронен подпис (КЕП) или изтеглянето им в xml формат за услугите:
 • Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (№ 2377 в Административния регистър)
 • Издаване на предварително разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила (№ 598 в Административния регистър)
 • Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя (№ 599 в Административния регистър)

Електронно подаване на информация
Подаването на информацията става чрез потребителско име и парола, получени след предварителна регистрация в ИА ГИТ. След предоставяне на достъп ще можете да:
 • Отчитате данни за положения извънреден труд
 • Уведомявате за откриване на строителна площадка и въвеждате данни от информационната табела
 • Преглеждате регистъра на издадените разпореждания за прекратяване на трудовия договор или за отказ за прекратяването
 • Преглеждате подадените от Вас декларации по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
 • Подавате информация за случаите, в които работниците или служителите са дали съгласие да работят повече от 48 часа седмично
 • Подавате информация за броя работници и служители, полагащи нощен труд, нощни часове, както и за предприетите мерки за осигуряване на безопасни и здравословни условия на труд.

Публични регистри
 • Проверка за валидност на свидетелство за правоспособност за работа с взривни материали
 • Специален регистър на колективните трудови договори
 • Публичен регистър на декларациите по чл. 15 от ЗЗБУТ

Създаване и подаване на декларация по чл. 15 от ЗЗБУТ
Декларацията по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд (ЗЗБУТ) се подава от юридическите и физическите лица, които самостоятелно наемат работещи, и от юридическите и физическите лица, които ползват работещи, предоставени им от предприятие, което осигурява временна заетост. От задължението за подаване на декларация са освободени само лицата, които за своя сметка работят сами. Декларацията е годишна и се подава от 01.01 до 30.04 на годината следваща годината на отчитане.