Информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Публичен регистър на декларациите по чл. 15 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд

Търсене
Търсене Изчисти
Информацията за подадени декларации по чл.15 е достъпна само след въвеждане на ЕИК/БУЛСТАТ.