Информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Декларация по чл.15, ал.1 от ЗЗБУТ

Данни за заявител
Зареди от файл
Заявител
   |    |     |  
ЕГН * :
ЕИК/БУЛСТАТ:
ЛНЧ:
Наименование:
 Имена:
 Наименование:
 Имена:
   
Държава:
Документ:   Вид документ:   Дата на раждане:  
Регистър:   Номер:  
Други данни:
Заявлението се подава   
Заявлението е   
Адрес за контакт
Страна:
Област: Община:
адрес: Пкод:

Електронен адрес *
Начин на получаване
Забележка

Данни за работодателя
Декларацията се подава за година:
2. Седалище и адрес на управление:
Седалище
Страна:
Област: Община:
Район:
гр./с.
Пкод:
ж.к.:
ул.: No бл.: вход: етаж: ап.:
3. Управляващ и представляващ дружеството, организацията, търговеца
Управляващ и представляващ дружеството
4. Лице за контакти:
Лице за контакти
   |   
ЕГН :
ЕИК/БУЛСТАТ:
ЛНЧ:
Наименование:
 Имена:
 Наименование:
 Имена:
   
Държава:
Документ:   Вид документ:   Дата на раждане:  
Регистър:   Номер:  
Други данни:
Тел.:   Моб.:  Е-мейл: Факс:
Длъжност