Информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Електронно административни услуги (ЕАУ)

Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица (№ 2377 в Административния регистър)
Услугата се използва от работодатели и е безплатна.
Чрез тази електронна форма можете да подадете електронно искане за издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица. Електронно-административната услуга се използва с квалифициран електронен подпис. Подробно описание на услугата може да намерите в интернет страницата ни в раздел "Административно обслужване“

Издаване на предварително разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила (№ 598 в Административния регистър)
Услугата се използва от работодатели и е безплатна.
Чрез тази електронна форма можете да подадете електронно искане за издаване на разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила по чл. 333, ал. 1 и ал. 5 от Кодекса на труда. Електронно-административната услуга се използва с квалифициран електронен подпис. Подробно описание на услугата може да намерите в интернет страницата ни в раздел "Административно обслужване"

Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя (№ 599 в Административния регистър)
Услугата се използва от работници и е безплатна.
Чрез тази електронна форма можете да подадете електронно искане за издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя (чл. 327, ал. 2 от Кодекса на труда). Електронно-административната услуга се използва с квалифициран електронен подпис. Подробно описание на услугата може да намерите в интернет страницата ни в раздел "Административно обслужване"