Информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Услуги с използване на електронен подпис

Вписване в Публичен регистър на годишна декларация по чл. 15, ал. 1 от Закона за здравословни и безопасни условия на труд
Регистриране на данните, подадени от лицата по реда на подаване на декларация по чл. 15, ал.1 от ЗЗБУТ
Издаване на разрешение за приемане на работа на непълнолетни лица
Издаване на разрешение за приемане на работа на лица, ненавършили 18 години
Издаване на предварително разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила
Издаване на предварително разрешение или отказ за уволнение на някои категории работници или служители, ползващи специална закрила
Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя
Издаване на разпореждане за прекратяване на трудов договор на работник или служител, когато работникът или служителят не може да подаде писменото си заявление за прекратяване на трудовия договор пред работодателя