Информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Заявление за разрешенията за работа на лица, ненавършили 18 години

Данни за заявител
Заявител
   |    |     |  
ЕГН * :
ЕИК/БУЛСТАТ:
ЛНЧ:
Наименование:
 Имена:
 Наименование:
 Имена:
   
Държава:
Документ:   Вид документ:   Дата на раждане:  
Регистър:   Номер:  
Други данни:
Заявлението се подава   
Заявлението е   
Адрес за контакт
Страна:
Област: Община:
адрес: Пкод:

Електронен адрес *
Начин на получаване
Забележка

Данни за заявлението
Обстоятелства по заявлението
Лице
   |   
ЕГН * :
ЕИК/БУЛСТАТ:
ЛНЧ:
Наименование:
 Имена:
 Наименование:
 Имена:
   
Държава:
Документ:   Вид документ:   Дата на раждане:  
Регистър:   Номер:  
Други данни:
Длъжност
Наименование на обекта
Адрес на обекта
Страна:
Област: Община:
Район:
гр./с.
Пкод:
ж.к.:
ул.: No бл.: вход: етаж: ап.:
Дейност по КИД
Приложени документи

Уважаеми потребители,
Технологията за подписване с електронен подпис, позволява да бъдат прикачвани файлове с общ размер до 6 MB. Моля, сканирайте в подходящ формат и/или резолюция (.jpeg, .png или .tiff)