Информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Специален регистър на колективните трудови договори

Търсене
Търсене Изчисти
Входящ номер Договор номер Страни, подписали Колективния трудов договор Дата на влизане в сила Срок (месеци)
КТД17000796 / 11.07.2017 6 Работодателски организации: Национална Здравноосигурителна Каса | Синдикати: Синдикат на административните служители-Подкрепа;Федерация на синдикатите в здравеопазването 30.06.2017 24
КТД17000651 / 30.05.2017 4 Работодателски организации: Център за оценка на риска по хранителната верига | Синдикати: Федерация на независимите синдикати от земеделието 28.04.2017 24
КТД17000578 / 05.05.2017 3 Работодателски организации: Българска асоциация на металургичната индустрия | Синдикати: Синдикална Федерация "Металици";национална федерация "Металургия"-Подкрепа 04.11.2016 24
КТД17000381 / 16.03.2017 2 Работодателски организации: СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГ.БРАНШОВА КАМАРА НА ТЪРГ.ДРУЖЕСТВА ОТ ПРОУЧВАНЕТО ,ДОБИВА И ПРЕРАБОТКАТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ/БЪЛГАРСКА МИННА КАМАРА"/ | Синдикати: Федерация на независимите синдикати на миньорите - КНСБ;Синдикална миньорска федерация - Подкрепа 26.01.2017 24
КТД17000044 / 16.01.2017 1 Работодателски организации: МИНИСТЕРСТВО НА ЗЕМЕДЕЛИЕТО И ХРАНИТЕ | Синдикати: Национална федерация "Земеделие и горско стопанство" - КТ Подкрепа 01.01.2017 24
/ n/a 20 Работодателски организации: НОИ | Синдикати: Синдикат на административните служители-Подкрепа;ФНСДУО 25.09.2016 24
/ n/a 19 Работодателски организации: Министерство на здравеопазването | Синдикати: Федерация на синдикатите в здравеопазването;Медицинска федерация "Подкрепа" 10.10.2016 24
КТД16000832 / 04.10.2016 18 Работодателски организации: Българска Агенция по Безопасност на Храните - ЦУ | Синдикати: Федерация на независимите синдикати от земеделието;Национална федерация "Земеделие и горско стопанство" - КТ Подкрепа 30.05.2016 24
КТД16000752 / 01.09.2016 17 Работодателски организации: БЪЛГАРСКИ ФУТБОЛЕН СЪЮЗ | Синдикати: Сдружение Българска Професинална Футболна Лига;АСОЦИАЦИЯ НА БЪЛГАРСКИТЕ ФУТБОЛИСТИ 01.09.2016 24
КТД16000747 / 30.08.2016 16 Работодателски организации: Сдружение "Българска браншова камара по електронна промишленост и информатика" | Синдикати: Национална федерация "Техническа индустрия, наука, информатика";Синдикална федерация на организации от електрониката, машиностроенето и информатиката 05.08.2016 24
КТД16000660 / 22.07.2016 15 Работодателски организации: Сдружене Българска браншова камара Пътища | Синдикати: Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване"-Подкрепа;Федерация на независимите строителни синдикати 18.07.2016 24
КТД16000640 / 18.07.2016 14 Работодателски организации: Държавна агенция "Архиви" | Синдикати: ФНСДУО;Федерация "Култура" - КТ Подкрепа 11.07.2016 24
КТД16000554 / 24.06.2016 13 Работодателски организации: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА; Българска асоциация на работодателите в областта на културата | Синдикати: Независима синдикална федерация "Култура";СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ ДЕЙЦИ;Федерация "Култура" - КТ Подкрепа 06.06.2016 24
КТД16000541 / 22.06.2016 12 Работодателски организации: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА; Съюз на работодателите /ръководителите/ в системата на народната просвета в България; Сдружение на директорите в средното образование в Р България | Синдикати: Синдикат на българските учители;СИНДИКАТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ КТ ПОДКРЕПА;НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ 19.06.2016 24
КТД16000508 / 13.06.2016 11 Работодателски организации: Сдружение "Българска Туристическа Камара" | Синдикати: НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НАТЪРГОВИЯТА,КООПЕРАЦИИТЕ,ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ;НФ "Търговия, услуги, контролни органи, туризъм" - Подкрепа;Синдикат на туризма в България-КНСБ 26.05.2016 24
КТД16000491 / 06.06.2016 10 Работодателски организации: ДП "Национална компания железопътна инфраструктура | Синдикати: Синдикат на железничарите в България;ФТР ПОДКРЕПА;Съюз на транспортните синдикати в България;Национален железничарски синдикат - Подкрепа 01.06.2016 24
КТД16000456 / 20.05.2016 9 Работодателски организации: "Български пощи" ЕАД | Синдикати: Федерация "Съобщения" - Подкрепа;сдружение "Синдикална федерация на съобщенията" 01.04.2016 24
КТД16000387 / 27.04.2016 8 Работодателски организации: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"; ДП Фонд Затворно Дело | Синдикати: ФНСДУО 01.05.2016 24
КТД16000383 / 27.04.2016 7 Работодателски организации: Сдружение "Съюз на В и К операторите в Р България" | Синдикати: Национален браншов синдикат "Водоснабдител"-КНСБ;Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване"-Подкрепа 01.05.2016 24
КТД16000338 / 14.04.2016 6 Работодателски организации: Българска браншова камара на енергетиците | Синдикати: НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ;Федерация Енергетика;НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ;Федерация "Атомна енергетика" 12.04.2016 24
първа предишна 1 от 2 стр  следваща последна