Информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Специален регистър на колективните трудови договори

Търсене
Търсене Изчисти
Входящ номер Договор номер Страни, подписали Колективния трудов договор Дата на влизане в сила Срок (месеци)
КТД16000660 / 22.07.2016 15 Работодателски организации: Сдружене Българска браншова камара Пътища | Синдикати: Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване"-Подкрепа;Федерация на независимите строителни синдикати 18.07.2016 24
КТД16000640 / 18.07.2016 14 Работодателски организации: Държавна агенция "Архиви" | Синдикати: ФНСДУО;Федерация "Култура" - КТ Подкрепа 11.07.2016 24
КТД16000554 / 24.06.2016 13 Работодателски организации: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА; Българска асоциация на работодателите в областта на културата | Синдикати: Независима синдикална федерация "Култура";СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ ДЕЙЦИ;Федерация "Култура" - КТ Подкрепа 06.06.2016 24
КТД16000541 / 22.06.2016 12 Работодателски организации: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА; Съюз на работодателите /ръководителите/ в системата на народната просвета в България; Сдружение на директорите в средното образование в Р България | Синдикати: Синдикат на българските учители;СИНДИКАТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ КТ ПОДКРЕПА;НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ 19.06.2016 24
КТД16000508 / 13.06.2016 11 Работодателски организации: Сдружение "Българска Туристическа Камара" | Синдикати: НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НАТЪРГОВИЯТА,КООПЕРАЦИИТЕ,ТУРИЗМА И УСЛУГИТЕ;НФ "Търговия, услуги, контролни органи, туризъм" - Подкрепа;Синдикат на туризма в България-КНСБ 26.05.2016 24
КТД16000491 / 06.06.2016 10 Работодателски организации: ДП "Национална компания железопътна инфраструктура | Синдикати: Синдикат на железничарите в България;ФТР ПОДКРЕПА;Съюз на транспортните синдикати в България;Национален железничарски синдикат - Подкрепа 01.06.2016 24
КТД16000456 / 20.05.2016 9 Работодателски организации: "Български пощи" ЕАД | Синдикати: Федерация "Съобщения" - Подкрепа;сдружение "Синдикална федерация на съобщенията" 01.04.2016 24
КТД16000387 / 27.04.2016 8 Работодателски организации: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"; ДП Фонд Затворно Дело | Синдикати: ФНСДУО 01.05.2016 24
КТД16000383 / 27.04.2016 7 Работодателски организации: Сдружение "Съюз на В и К операторите в Р България" | Синдикати: Национален браншов синдикат "Водоснабдител"-КНСБ;Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване"-Подкрепа 01.05.2016 24
КТД16000338 / 14.04.2016 6 Работодателски организации: Българска браншова камара на енергетиците | Синдикати: НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ;Федерация Енергетика;НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ;Федерация "Атомна енергетика" 12.04.2016 24
КТД16000291 / 29.03.2016 5 Работодателски организации: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" | Синдикати: ФНСДУО 19.03.2016 24
КТД16000229 / 10.03.2016 4 Работодателски организации: Държавно предприятие "Български спортен тотализатор" | Синдикати: ФНСДУО;Синдикат на административните служители-Подкрепа 01.10.2015 24
КТД16000161 / 16.02.2016 3 Работодателски организации: Браншова камара на целулозно-хартиената промишленост | Синдикати: Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост;Федерация "Лека промишленост" - Подкрепа 01.04.2016 24
КТД16000062 / 21.01.2016 Анекс към ОКТД 2/2012 Работодателски организации: Българска браншова камара-Машиностроене | Синдикати: Национална Синдидкална Федерация "Метал-Електро";Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците-Подкрепа 01.01.2016 12
/ n/a 2 Работодателски организации: Министерство на отбраната | Синдикати: НС "Отбрана" към КТ "Подкрепа";Федерация на независимите синдикати от отбраната "Българска армия" 01.01.2016 24
КТД001190 / 28.12.2015 1 Работодателски организации: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | Синдикати: НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ;Федерация Енергетика;НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ 01.01.2016 24
първа предишна 1 от 1 стр  следваща последна