Информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Специален регистър на колективните трудови договори

Търсене
Търсене Изчисти
Входящ номер Договор номер Страни, подписали Колективния трудов договор Дата на влизане в сила Срок (месеци)
КТД18000536 / 25.06.2018 11 Работодателски организации: МИНИСТЕРСТВО НА КУЛТУРАТА; Българска асоциация на работодателите в областта на културата | Синдикати: Независима синдикална федерация "Култура";СЪЮЗ НА БЪЛГАРСКИТЕ МУЗИКАЛНИ И ТАНЦОВИ ДЕЙЦИ;Федерация "Култура" - КТ Подкрепа 06.06.2018 24
КТД18000517 / 11.06.2018 10 Работодателски организации: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА; Съюз на работодателите /ръководителите/ в системата на народната просвета в България; Сдружение на директорите в средното образование в Р България | Синдикати: Синдикат на българските учители;СИНДИКАТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ КТ ПОДКРЕПА;НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ 11.06.2018 24
КТД18000499 / 30.05.2018 9 Работодателски организации: Сдружение "Съюз на В и К операторите в Р България" | Синдикати: Национален браншов синдикат "Водоснабдител"-КНСБ;Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване"-Подкрепа 02.05.2018 24
КТД18000414 / 26.04.2018 8 Работодателски организации: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"; ДП Фонд Затворно Дело | Синдикати: СДРУЖЕНИЕ "ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ" 01.05.2018 24
КТД18000410 / 25.04.2018 7 Работодателски организации: Държавна агенция "Архиви" | Синдикати: ФНСДУО;Федерация "Култура" - КТ Подкрепа 12.07.2018 24
КТД18000297 / 20.03.2018 6 Работодателски организации: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" | Синдикати: ФНСДУО 18.03.2018 24
КТД18000248 / 01.03.2018 5 Работодателски организации: Браншова камара на целулозно-хартиената промишленост | Синдикати: Федерация "Лека промишленост" - Подкрепа;Федерация на синдикалните организации от горското стопанство и дървопреработващата промишленост 01.04.2018 24
КТД18000192 / 15.02.2018 4 Работодателски организации: МВР | Синдикати: 01.01.2018 24
КТД18000142 / 02.02.2018 3 Работодателски организации: СЪЮЗ НА ПИВОВАРИТЕ В Р БЪЛГАРИЯ | Синдикати: Синдикат на производителите на бира, храни и напитки - КНСБ;Федерация "Хранителна и питейна промишленост" - Подкрепа 30.01.2018 24
/ n/a 2 Работодателски организации: НАЦИОНАЛНА ЕЛЕКТРИЧЕСКА КОМПАНИЯ ЕАД | Синдикати: Федерация "Енергетика" - КТ Подкрепа;НЕЗАВИСИМА СИНДИКАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ В БЪЛГАРИЯ;НАЦИОНАЛНА ФЕДЕРАЦИЯ НА ЕНЕРГЕТИЦИТЕ 01.01.2018 24
КТД18000004 / 02.01.2018 1 Работодателски организации: Министерство на отбраната | Синдикати: Федерация на независимите синдикати от отбраната "Българска армия";НС "Отбрана" към КТ "Подкрепа" 01.01.2018 24
КТД17001093 / 17.11.2017 11 Работодателски организации: Държавно предприятие "Български спортен тотализатор" | Синдикати: ФНСДУО;Синдикат на административните служители-Подкрепа 01.10.2017 24
КТД17001042 / 30.10.2017 10 Работодателски организации: Изпълнителна агенция "Борба с градушките" | Синдикати: Федерация на независимите синдикати от земеделието 30.10.2017 24
КТД17000952 / 03.10.2017 9 Работодателски организации: Агенция по заетостта | Синдикати: ФНСДУО;Синдикат на административните служители-Подкрепа 29.09.2017 24
КТД17000818 / 19.07.2017 7 Работодателски организации: Българска национална телевизия | Синдикати: 27.06.2017 24
КТД17000796 / 11.07.2017 6 Работодателски организации: Национална Здравноосигурителна Каса | Синдикати: Синдикат на административните служители-Подкрепа;Федерация на синдикатите в здравеопазването 30.06.2017 24
КТД17000686 / 09.06.2017 5 Работодателски организации: Агенция "Пътна инфраструктура"-Централна администрация | Синдикати: Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване"-Подкрепа;Федерация на независимите строителни синдикати 08.06.2017 24
КТД17000651 / 30.05.2017 4 Работодателски организации: Център за оценка на риска по хранителната верига | Синдикати: Федерация на независимите синдикати от земеделието 28.04.2017 24
КТД17000578 / 05.05.2017 3 Работодателски организации: Българска асоциация на металургичната индустрия | Синдикати: Синдикална Федерация "Металици";национална федерация "Металургия"-Подкрепа 04.11.2016 24
КТД17000381 / 16.03.2017 2 Работодателски организации: СДРУЖЕНИЕ "БЪЛГ.БРАНШОВА КАМАРА НА ТЪРГ.ДРУЖЕСТВА ОТ ПРОУЧВАНЕТО ,ДОБИВА И ПРЕРАБОТКАТА НА МИНЕРАЛНИ СУРОВИНИ/БЪЛГАРСКА МИННА КАМАРА"/ | Синдикати: Федерация на независимите синдикати на миньорите - КНСБ;Синдикална миньорска федерация - Подкрепа 26.01.2017 24
първа предишна 1 от 3 стр  следваща последна