Информационна система на Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“

Специален регистър на колективните трудови договори

Търсене
Търсене Изчисти
Входящ номер Договор номер Страни, подписали Колективния трудов договор Дата на влизане в сила Срок (месеци)
КТД20000467 / 09.06.2020 8 Работодателски организации: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА; Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България; Сдружение на директорите в средното образование в Р България | Синдикати: Синдикат на българските учители;СИНДИКАТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ КТ ПОДКРЕПА;НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ 08.06.2020 5
КТД18000517 / 11.06.2018 КТД18000517/11.06.2018 Работодателски организации: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА; Съюз на работодателите в системата на народната просвета в България; Сдружение на директорите в средното образование в Република България | Синдикати: Синдикат на българските учители;СИНДИКАТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ КТ ПОДКРЕПА;НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ 11.05.2020 6
КТД20000395 / 13.05.2020 7 Работодателски организации: Главна дирекция "Изпълнение на наказанията"; Държавно предприятие "Фонд Затворно Дело" | Синдикати: ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ 30.04.2020 24
КТД20000378 / 07.05.2020 6 Работодателски организации: Сдружение "Съюз на В и К операторите в Р България" | Синдикати: Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване"-Подкрепа;Национален браншов синдикат "Водоснабдител"-КНСБ 02.05.2020 4
КТД19000998 / 18.10.2019 10 Работодателски организации: Агенция "Пътна инфраструктура"-Централна администрация | Синдикати: Синдикат "Пътно дело"-Съюз на транспортните синдикати в България;Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване"-Подкрепа 01.04.2020 17
КТД18000910 / 08.11.2018 18 Работодателски организации: Министерство на здравеопазването | Синдикати: Федерация на синдикатите в здравеопазването;Медицинска федерация "Подкрепа" 14.05.2020 6
КТД20000276 / 11.03.2020 5 Работодателски организации: БРАНШОВА КАМАРА НА ЦЕЛУЛОЗНО- ХАРТИЕНАТА ПРОМИШЛЕНОСТ | Синдикати: ФСО-НА ГОРСКОТО СТОПАНСТВО И ДЪРВОПРЕРАБОТВАЩАТА ПРОМИШЛЕНОСТ;Федерация "Лека промишленост" - Подкрепа 01.04.2020 24
КТД20000228 / 25.02.2020 4 Работодателски организации: Българска браншова камара-Машиностроене | Синдикати: Национална Синдидкална Федерация "Метал-Електро";Синдикална федерация на машиностроителите и металоработниците-Подкрепа 01.01.2020 12
КТД20000002 / 02.01.2020 КТД № 1 от 03.01.2020 г. Работодателски организации: Министерство на отбраната | Синдикати: Федерация на независимите синдикати от отбраната "Българска армия";НС "Отбрана" към КТ "Подкрепа" 01.01.2020 24
КТД20000207 / 19.02.2020 3 Работодателски организации: Държавна агенция "Държавен резерв и военновременни запаси" | Синдикати: ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ;Синдиката на работещите в ДА ДРВВЗ-ФНСДОУ 18.03.2020 24
КТД20000166 / 07.02.2020 2 Работодателски организации: СЪЮЗ НА ПИВОВАРИТЕ В БЪЛГАРИЯ | Синдикати: Федерация "Хранителна и питейна промишленост" - Подкрепа;Синдикат на производителите на бира, храни и напитки - КНСБ 31.12.2020 24
КТД20000002 / 02.01.2020 1 Работодателски организации: Министерство на отбраната | Синдикати: НС "Отбрана" към КТ "Подкрепа";Федерация на независимите синдикати от отбраната "Българска армия" 01.01.2020 24
КТД19001093 / 29.11.2019 13 Работодателски организации: СЕЛСКОСТОПАНСКА АКАДЕМИЯ | Синдикати: Федерация на независимите синдикати от земеделието;Национална федерация "Техническа индустрия, наука, информатика" 25.11.2019 24
КТД19001080 / 25.11.2019 12 Работодателски организации: Държавно предприятие "Български спортен тотализатор" | Синдикати: ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ;Синдикат на административните служители-Подкрепа;СИНДИКАТ НА РАБОТЕЩИТЕ В БСТ – ФНСДУО – КНСБ;Неизвестен работодател 01.10.2019 24
КТД18000517 / 11.06.2018 КТД18000517/11.06.2018 Работодателски организации: МИНИСТЕРСТВО НА ОБРАЗОВАНИЕТО И НАУКАТА; Съюз на работодателите /ръководителите/ в системата на народната просвета в България; Сдружение на директорите в средното образование в Р България | Синдикати: Синдикат на българските учители;СИНДИКАТ ОБРАЗОВАНИЕ КЪМ КТ ПОДКРЕПА;НЕЗАВИСИМ УЧИТЕЛСКИ СИНДИКАТ 12.11.2019 7
КТД19001001 / 21.10.2019 11 Работодателски организации: Изпълнителна агенция "Борба с градушките" | Синдикати: БРАНШОВИЯ СИНДИКАЛЕН СЪВЕТ НА ИА „БОРБА С ГРАДУШКИТЕ” КЪМ ФНСЗ - КНСБ 21.10.2019 24
КТД19000998 / 18.10.2019 10 Работодателски организации: Агенция "Пътна инфраструктура"-Централна администрация | Синдикати: Синдикат "Пътно дело"-Съюз на транспортните синдикати в България;Федерация "Строителство, индустрия и водоснабдяване"-Подкрепа 19.10.2019 24
КТД19000994 / 18.10.2019 9 Работодателски организации: Агенция за социално подпомагане | Синдикати: ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ;Синдикат на административните служители-Подкрепа 01.01.2020 24
КТД19000952 / 01.10.2019 8 Работодателски организации: Агенция по заетостта | Синдикати: ФЕДЕРАЦИЯ НА НЕЗАВИСИМИТЕ СИНДИКАТИ ОТ ДЪРЖАВНОТО УПРАВЛЕНИЕ И ОРГАНИЗАЦИИ;Синдикат на административните служители-Подкрепа 29.09.2019 24
КТД18000192 / 15.02.2018 4 Работодателски организации: МВР | Синдикати: СИНДИКАЛНО СДРУЖЕНИЕ"ЗАЩИТА"-МВР 26.07.2019 10
първа предишна 1 от 5 стр  следваща последна